0 3. Tapos ang Gawain sa Pagkatuto bilang 7. Sagutan ang sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. 1. 2. 3. 4. 5.

Posted on


0 3. Tapos ang Gawain sa Pagkatuto bilang 7. Sagutan ang sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. 1. 2. 3. 4. 5.​

Answer:

pahinge po ng picture and question

Leave a Reply

Your email address will not be published.