1. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI tumutukoy sa isang monghe? A. Paglalaan ng panahon at serbisyo sa Parokya B. Pagkukopkop sa mga mahihirap at pag-aalaga ng mga may sakit C. Pinag- ingatan ang mga mahahalagang dokumento at aklat sa monasteryo. D. Pananinirahan sa monasteryo upang mamuhay sa panalangin at sariling disiplina

Posted on


1. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI tumutukoy sa isang monghe? A. Paglalaan ng panahon at serbisyo sa Parokya B. Pagkukopkop sa mga mahihirap at pag-aalaga ng mga may sakit C. Pinag- ingatan ang mga mahahalagang dokumento at aklat sa monasteryo. D. Pananinirahan sa monasteryo upang mamuhay sa panalangin at sariling disiplina​

Answer:

A

Explanation:

Paglalaan ng panahon at serbisyo sa patokya

Leave a Reply

Your email address will not be published.