1. Ang grupo nila Celia ay bumubuo ng isang programa sa kanilang barangay. Ito ay ang clean and green program. Alin sa mga sumusunod ang saklaw ng nasabing programa? a. Pagkakaroon ng samahan ang mga tao. b.Mababawasan ang pagtaas ng populasyon ng kanilang barangay. c. Mababawasan ang basura at malilinisan ang kanilang kapaligiran. d. Magkakaroon sila ng award sa kanilang kapitan. 2.Ito ay terminong ginagamit para tukuyin ang proseso para kolektahin at asikasuhin ang mga basurang pwede pang i-recycle at gamitin muli. a. Waste management b. Social media c. Food production d. Reforestation 3.Ito ay isang proyektong pagkapaligiran at pangkalikasan na naglalayon na muling maitaguyod ang mga halaman sa kapaligiran at sa mga kabundukan. Ito din ay isang paraan para mapalitan ang mga matatandang puno ng mga bagong puno sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ito. a.Waste management b. Social media c. Food production d. Reforestation 4.Ang Barangay Mapagkawanggawa ay bumubuo ng isang proyekto upang mabawasan ang kagutuman sa kanilang lugar. Alin sa mga sumusunod na proyekto ang pwede nilang gawin? a. Clean and green project b. Reforestation project

Posted on


1. Ang grupo nila Celia ay bumubuo ng isang programa sa kanilang barangay. Ito ay ang clean and green program. Alin sa mga sumusunod ang saklaw ng nasabing programa? a. Pagkakaroon ng samahan ang mga tao. b.Mababawasan ang pagtaas ng populasyon ng kanilang barangay. c. Mababawasan ang basura at malilinisan ang kanilang kapaligiran. d. Magkakaroon sila ng award sa kanilang kapitan. 2.Ito ay terminong ginagamit para tukuyin ang proseso para kolektahin at asikasuhin ang mga basurang pwede pang i-recycle at gamitin muli. a. Waste management b. Social media c. Food production d. Reforestation 3.Ito ay isang proyektong pagkapaligiran at pangkalikasan na naglalayon na muling maitaguyod ang mga halaman sa kapaligiran at sa mga kabundukan. Ito din ay isang paraan para mapalitan ang mga matatandang puno ng mga bagong puno sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ito. a.Waste management b. Social media c. Food production d. Reforestation 4.Ang Barangay Mapagkawanggawa ay bumubuo ng isang proyekto upang mabawasan ang kagutuman sa kanilang lugar. Alin sa mga sumusunod na proyekto ang pwede nilang gawin? a. Clean and green project b. Reforestation project​

Answer:

1. C

2. A

3. D

4. B

Explanation:

HOPE IT HELPS PO

Leave a Reply

Your email address will not be published.