1. Ayon sa kanyang aklat na Essentials of Economics, kapag may ekwilibriyo nagtatamo ng kasiyahan ang parehong konsyumer at prodyuser. A. John Dewey C. Nicholas Gregory Mankiw B. Nicholas Copernicus D. Bernard Balitao 2. Ang tawag sa anumang sitwasyon o kalagayan na hindi pareho ang quantity demanded at quantity supplied sa isang takdang presyo. A. Shortage C. Ekwilibriyo B. Surplus D. Disekwilibriyo 3. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng paglaki ng supply samantalang hindi nagbabago ang demand? A. tataas ang ekwilibriyong presyo at tataas ang ekwilibriyong dami B. bababa ang ekwilibriyong presyo at tataas ang ekwilibriyong dami C. tataas ang ekwilibriyong presyo at bababa ang ekwilibriyong dami D. bababa ang ekwilibriyong presyo at bababa ang ekwilibriyong dami 4. Anong pagbabago ang magaganap paglipat ang demand curve pakanan subalit walang pagbabago sa supply curve? A. pagtaas ng quantity supplied B. magkakaroon ng pagbaba ng presyo C. magkaroon ng labis na demand o shortage sa pamilihan D. pagkakaroon ng pagkakasundo sa isang presyo ng konsyumer at prodyuser sa pamilihan 5. Ito ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilhing produkto o serbisyo ng mga konsyumer at ang handa at kayang ipagbiling produkto at serbisyo ng mga prodyuser ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. A. Demand C. Pamilihan B. Ekwilibriyo D. Suplay

Posted on


1. Ayon sa kanyang aklat na Essentials of Economics, kapag may ekwilibriyo nagtatamo ng kasiyahan ang parehong konsyumer at prodyuser. A. John Dewey C. Nicholas Gregory Mankiw B. Nicholas Copernicus D. Bernard Balitao 2. Ang tawag sa anumang sitwasyon o kalagayan na hindi pareho ang quantity demanded at quantity supplied sa isang takdang presyo. A. Shortage C. Ekwilibriyo B. Surplus D. Disekwilibriyo 3. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng paglaki ng supply samantalang hindi nagbabago ang demand? A. tataas ang ekwilibriyong presyo at tataas ang ekwilibriyong dami B. bababa ang ekwilibriyong presyo at tataas ang ekwilibriyong dami C. tataas ang ekwilibriyong presyo at bababa ang ekwilibriyong dami D. bababa ang ekwilibriyong presyo at bababa ang ekwilibriyong dami 4. Anong pagbabago ang magaganap paglipat ang demand curve pakanan subalit walang pagbabago sa supply curve? A. pagtaas ng quantity supplied B. magkakaroon ng pagbaba ng presyo C. magkaroon ng labis na demand o shortage sa pamilihan D. pagkakaroon ng pagkakasundo sa isang presyo ng konsyumer at prodyuser sa pamilihan 5. Ito ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilhing produkto o serbisyo ng mga konsyumer at ang handa at kayang ipagbiling produkto at serbisyo ng mga prodyuser ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. A. Demand C. Pamilihan B. Ekwilibriyo D. Suplay​

1.D

2.A

3.A

4.C

5.B

#CARRY ON LEARNING


Leave a Reply

Your email address will not be published.