1. ito ay may kapangyarihang maghusga, mangatwiran, magsuri, mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay, 2. ito ay maliit na bahagi ng katawan na bumabalot sa buong pagkatao ng tao, 3. ito ang karaniwang ginagamit sa pagsasakatuparan ng isang kilos o gawa, 4. ang kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili ay tinatawag na_____., 5. ang tao ay biniyayaan ng kakayahan na kumilala ng mabuti o masama, 6. ang__________ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain, 7. ito ang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito, 8.ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos-loob, 9. ang hindi materyal na aspekto o bahagi ng tao o ibang nilikha ay_____., 10. ito ay isang salita na na hinahangad ng bawat Isa para sa isang buong kapayapaan._____,

Posted on


1. ito ay may kapangyarihang maghusga, mangatwiran, magsuri, mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay


2. ito ay maliit na bahagi ng katawan na bumabalot sa buong pagkatao ng tao

3. ito ang karaniwang ginagamit sa pagsasakatuparan ng isang kilos o gawa

4. ang kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili ay tinatawag na_____.

5. ang tao ay biniyayaan ng kakayahan na kumilala ng mabuti o masama

6. ang__________ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain

7. ito ang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito

8.ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos-loo

9. ang hindi materyal na aspekto o bahagi ng tao o ibang nilikha ay_____.

10. ito ay isang salita na na hinahangad ng bawat Isa para sa isang buong kapayapaan._____


Answer:

1.Konsesnya

2.Puso

3.Katawan

4.Kilos-loo

5.Puso

6.Likas na batas Moral

7.Kilos-loo

8.Panlabas na kalayaan

9.Kaluluwa

10.Kalayaan

Explanation:

correct me if Im wrong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.