1. Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa pa (Gamitin ang worksheet sa pagsagot), 1. Tawag sa mga sundalong Pilipino at amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. A. Death March C. KALIBAPI , B. Open City D. USAFFE , 2. Isa sa mga kilalang pangyayari sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung saan Buong tapang at giti nanakipaglaban ang mga USAFFE-Estados Unidos Armed Forces in the Far East laban sa mga Hapones A. Death March C. Labanan sa Bataan B. Open City D. Labanan sa Corregidor 3. Isang pangyayari kung saan ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones nang wala inumin at pagkain mula Bataanhanggang San Fernando, Pampanga. A. Death March C. Labanan sa Bataan B. Open City D. Labanan sa Corregidor , 4. Ito ay naganap matapos ang pagsuko ng mga USAFFE sa Bataan A. Death March C. Labanan sa Bataan B. Open City D. Labanan sa Corregidor , 5. Bakit idineklara ni McArthur na “bukas na syudad (Open City) ang maynila? A para iligtas ito sa digmaan B. upang malayang makapasok ang mga hapones sa MAynila C upang malayang mkalabas ng Maynila ang mga Pilipino D. upang gawing bukas para sa lahat ang Maynila

Posted on


1. Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa pa (Gamitin ang worksheet sa pagsagot)


1. Tawag sa mga sundalong Pilipino at amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. A. Death March C. KALIBAPI
B. Open City D. USAFFE
2. Isa sa mga kilalang pangyayari sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung saan Buong tapang at giti nanakipaglaban ang mga USAFFE-Estados Unidos Armed Forces in the Far East laban sa mga Hapones A. Death March C. Labanan sa Bataan B. Open City D. Labanan sa Corregidor 3. Isang pangyayari kung saan ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones nang wala inumin at pagkain mula Bataanhanggang San Fernando, Pampanga. A. Death March C. Labanan sa Bataan B. Open City D. Labanan sa Corregidor
4. Ito ay naganap matapos ang pagsuko ng mga USAFFE sa Bataan A. Death March C. Labanan sa Bataan B. Open City D. Labanan sa Corregidor
5. Bakit idineklara ni McArthur na “bukas na syudad (Open City) ang maynila? A para iligtas ito sa digmaan B. upang malayang makapasok ang mga hapones sa MAynila C upang malayang mkalabas ng Maynila ang mga Pilipino D. upang gawing bukas para sa lahat ang Maynila​

Answer:

1.D

2.D

3.A

4.A

5.A

Explanation:

yung 2 and 4 d i a k o s u r e

Leave a Reply

Your email address will not be published.