15. Pag-ugnayin ang mga salita sa loob ng kahon upang makabuo ng isang katuwiran kaugnay sa opinyon na Uulan mamaya. Isulat sa sagutang papel ang sagot. kalangitan maginaw nag-iitim simoy ang ng hangin medyo ang at 16-17. Suriin ang salitang naghuhudyat ng sanhi at bunga mula sa pahayag na ito. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa patlang. Enhance B. Mahihlid aming mamali on? Nais ng mga tao na si Bantugan ang (a) maging bagong hari (b) dahil sa ipinakitang tapang at lakas. (c) Naguluhan si Prinsesa Datimbang (d) kaya\t nakipagpulong ito sa konseho. (sanhi) (bunga) 16. 17. ng mariling po 18-19 Isulat sa sagutan papel ang titik ng ginamit na hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa pagpaahayag ng opiyon. a. Hindi b. Lubha c. Talaga d. Maari 18. totoo ang paniniwalang napakahirap ang mabuhay sa mundo. 19. akong nanalig at naniniwala sa sinabi mong maganda ang buhay ditosa mundo. ko na ulong “g g 9 20-24 Isulat sa sagutang papel ang titik nang ginamit na hudyat nang pagsang-ayon at pagsalungat sa argumento. 20. Hindi ka sumasang-ayon sa pagpapatupad ng “No face mask, no faceshield, no entry” sa mga establisyemento, ilang piling tindahan at mgamall. Paano mo ito sasabihin? a. Bakit ba kasi nagpapatupad pa ng ganiyang batas? b. E, di huwag na lang talagang pumasok sa mga mall o tindahan. c. Siguro, makabubuti nga sa mga mamamayan ang batas na ito. d. Gumamit na lang ng face mask at face shield pag pumasok sa mga mall. 21. Labag sa kalooban mo ang pagpapabakuna laban sa CoVid 19 dahil nangangamba ka na maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa kalusugan. Ano ang angkop na sasabihin? a. Para sa akin, hindi ako sumasang-ayon sa pagpapabakuna laban sa CoVid 19 lalo kung may epekto sa kalusugan. b. Hindi talaga maganda ang pagpapabakuna dahil may epekto ito sa katawan ng tao, c. Kung ayaw kong magpabakuna ay hindi naman ako mapipilit. d. Nakakatakot talagang magpabakuna, huwag kayo pumayag. 22. Hindi ka sumasang-ayon sa Online Distance Learning na ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon dahil sa pandemya at ang gusto mo ay pumapasok araw-araw. Paano mo ipahahayag ang di-pagsang-ayon? a. Wala naman akong magagawa kung iyan talaga ang ipatutupad. b. Wala akong kompyuter at akses sa internet, hindi maganda ang Online Distance Learning. C. Maganda naman talaga ang pumapasok at naririnig ang pagtuturo ng guro nang personal. d. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa rin ang personal kong nakikita at naririnig ang pagtuturo ng aking guro. Hindi mo gusto ang mga platapormang? Ano po ang Sagot?

Posted on


15. Pag-ugnayin ang mga salita sa loob ng kahon upang makabuo ng isang katuwiran kaugnay sa opinyon na Uulan mamaya. Isulat sa sagutang papel ang sagot. kalangitan maginaw nag-iitim simoy ang ng hangin medyo ang at 16-17. Suriin ang salitang naghuhudyat ng sanhi at bunga mula sa pahayag na ito. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa patlang. Enhance B. Mahihlid aming mamali on? Nais ng mga tao na si Bantugan ang (a) maging bagong hari (b) dahil sa ipinakitang tapang at lakas. (c) Naguluhan si Prinsesa Datimbang (d) kayat nakipagpulong ito sa konseho. (sanhi) (bunga) 16. 17. ng mariling po 18-19 Isulat sa sagutan papel ang titik ng ginamit na hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa pagpaahayag ng opiyon. a. Hindi b. Lubha c. Talaga d. Maari 18. totoo ang paniniwalang napakahirap ang mabuhay sa mundo. 19. akong nanalig at naniniwala sa sinabi mong maganda ang buhay ditosa mundo. ko na ulong “g g 9 20-24 Isulat sa sagutang papel ang titik nang ginamit na hudyat nang pagsang-ayon at pagsalungat sa argumento. 20. Hindi ka sumasang-ayon sa pagpapatupad ng “No face mask, no faceshield, no entry” sa mga establisyemento, ilang piling tindahan at mgamall. Paano mo ito sasabihin? a. Bakit ba kasi nagpapatupad pa ng ganiyang batas? b. E, di huwag na lang talagang pumasok sa mga mall o tindahan. c. Siguro, makabubuti nga sa mga mamamayan ang batas na ito. d. Gumamit na lang ng face mask at face shield pag pumasok sa mga mall. 21. Labag sa kalooban mo ang pagpapabakuna laban sa CoVid 19 dahil nangangamba ka na maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa kalusugan. Ano ang angkop na sasabihin? a. Para sa akin, hindi ako sumasang-ayon sa pagpapabakuna laban sa CoVid 19 lalo kung may epekto sa kalusugan. b. Hindi talaga maganda ang pagpapabakuna dahil may epekto ito sa katawan ng tao, c. Kung ayaw kong magpabakuna ay hindi naman ako mapipilit. d. Nakakatakot talagang magpabakuna, huwag kayo pumayag. 22. Hindi ka sumasang-ayon sa Online Distance Learning na ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon dahil sa pandemya at ang gusto mo ay pumapasok araw-araw. Paano mo ipahahayag ang di-pagsang-ayon? a. Wala naman akong magagawa kung iyan talaga ang ipatutupad. b. Wala akong kompyuter at akses sa internet, hindi maganda ang Online Distance Learning. C. Maganda naman talaga ang pumapasok at naririnig ang pagtuturo ng guro nang personal. d. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa rin ang personal kong nakikita at naririnig ang pagtuturo ng aking guro. Hindi mo gusto ang mga platapormang? Ano po ang Sagot? ​

Answer:

Ang haba

Explanation:

Ang dami ng tanong 10 the first time in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on thehzhzhzhzhzhzbzbb, b,, b, and decomposition are processes that are responsible for maintaining the carbon dioxide oxygen cycle of the following is the factor of 2 *2 on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes ball along the yah and the rest of the following is the factor of 2 *2 on the ball along 555 Road and the rest of the following is the factor of 2 *2 on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes horizontal line along the force that Ang dami ng tanong 10 the first time in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on thehzhzhzhzhzhzbzbb, b,, b, and decomposition are processes that are responsible for maintaining the carbon dioxide oxygen cycle of the following is the factor of 2 *2 on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes ball along the yah and the rest of the following is the factor of 2 *2 on the ball along 555 Road and the rest of the following is the factor of 2 *2 on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes the ball in the multiplication table below the radio based on the ball along the horizontal line along the force that makes horizontal line along the force that

Leave a Reply

Your email address will not be published.