19. A branch of Science concerned in classification of organisms or living things. A. Taxonomy B. Biology C. Chemistry D. Physics

Posted on


19. A branch of Science concerned in classification of organisms or living things. A. Taxonomy B. Biology C. Chemistry D. Physics​

Answer:

D. Franklin in ROOS 5. Ito ay ang paglalakbay ng mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano sa mga Hapon. Sila ay pinalakad mula Bataan hanggang Pampanga na wala man lang inumin at pagkain. Kaya marami ang namatay nalang sa daan. A. Caravan C. Parada B. Marathon D. Death March

Explanation:

D. Franklin in ROOS 5. Ito ay ang paglalakbay ng mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano sa mga Hapon. Sila ay pinalakad mula Bataan hanggang Pampanga na wala man lang inumin at pagkain. Kaya marami ang namatay nalang sa daan. A. Caravan C. Parada B. Marathon D. Death March

Leave a Reply

Your email address will not be published.