2.Ano ang nangingibabaw na katangian ng mga tao sa lugar kung saan nagtitinda si Li Huiquan? Ipaliwanag ang iyong kaisipan sa loob ng isa o dalawang pangungusap lamang., 3.Nakatulong ba ang kapaligirang ginagalawan ni Li Huiquan sa kanyang pagbabagong buhay? Paano? Magbigay ng isang sitwasyon at ipaliwanag ang iyong sagot. , 4.Paano sinimulan ng may-akda ang kuwento? Ipahayag ang iyong sagot batay sa iyong pagkaunawa at huwag kopyahin ang alin mang bahagi ng akda. 5.Ano ang suliranin ng pangunahing tauhan? , 6.Magtala ng tatlong hakbang ng tauhan upang malutas ang kanyang suliranin., 7.Nasiyahan ka ba sa naging paraan ng may-akda sa pagwawakas ng kuwento? Bakit? Kung ikaw ang sumulat ng maikling kuwento may nais ka bang baguhin sa pagkakasalaysay ng simula, gitna o wakas nito? Kung oo ang iyong sagot, tukuyin ang bahaging nais mong baguhin at pagkatapos isulat ang pagbabagong nais mo. Kung wala ka namang nais baguhin ipaliwanag kung bakit? , 8.Bakit kaya Niyebeng Itim ang pamagat ng kuwento? Ipaliwanag ang iyong sagot.

Posted on


2.Ano ang nangingibabaw na katangian ng mga tao sa lugar kung saan nagtitinda si Li Huiquan? Ipaliwanag ang iyong kaisipan sa loob ng isa o dalawang pangungusap lamang.


3.Nakatulong ba ang kapaligirang ginagalawan ni Li Huiquan sa kanyang pagbabagong buhay? Paano? Magbigay ng isang sitwasyon at ipaliwanag ang iyong sagot.
4.Paano sinimulan ng may-akda ang kuwento? Ipahayag ang iyong sagot batay sa iyong pagkaunawa at huwag kopyahin ang alin mang bahagi ng akda. 5.Ano ang suliranin ng pangunahing tauhan?
6.Magtala ng tatlong hakbang ng tauhan upang malutas ang kanyang suliranin.
7.Nasiyahan ka ba sa naging paraan ng may-akda sa pagwawakas ng kuwento? Bakit? Kung ikaw ang sumulat ng maikling kuwento may nais ka bang baguhin sa pagkakasalaysay ng simula, gitna o wakas nito? Kung oo ang iyong sagot, tukuyin ang bahaging nais mong baguhin at pagkatapos isulat ang pagbabagong nais mo. Kung wala ka namang nais baguhin ipaliwanag kung bakit?
8.Bakit kaya Niyebeng Itim ang pamagat ng kuwento? Ipaliwanag ang iyong sagot.​

Answer:

kailangan ko din to pls sana may sumagot

Leave a Reply

Your email address will not be published.