2. Mga maikling guhit na idinadagdag sa itaas at ibaba ng staff. A. Pitch name B. line notes C. Space notes D. ledger lines 3. Ano ang salitang ginagamit upang maalala ang ang mga spaces ng Treble A. FADE B. FACE C. MADE D. SPACE 4. Ito ay tumutukoy sa simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff. A. clef B. notes C. signs D. range 5. Ano-ano ang pitong letra sa alpabeto ang ginagamit sa pagbuo ng pitch name? A. FGHIJKL B. ABCDEFG C. MNOPQRS D. HIJKLMN

Posted on


2. Mga maikling guhit na idinadagdag sa itaas at ibaba ng staff. A. Pitch name B. line notes C. Space notes D. ledger lines 3. Ano ang salitang ginagamit upang maalala ang ang mga spaces ng Treble A. FADE B. FACE C. MADE D. SPACE 4. Ito ay tumutukoy sa simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff. A. clef B. notes C. signs D. range 5. Ano-ano ang pitong letra sa alpabeto ang ginagamit sa pagbuo ng pitch name? A. FGHIJKL B. ABCDEFG C. MNOPQRS D. HIJKLMN​

ANSWER :

2. D

3. B

4. A

5. B ( Not sure)

Brainliest please

Leave a Reply

Your email address will not be published.