27. Ang mga sumusunod ay dapat isaalang alang sa paglalaro maliban sa isa. Alin ito? A. Gamitin ang tamang kasuotan sa paglalaro. B. Sundin ang mga patakaran at regulasyon sa laro. C. Maglaro sa daan kung saan maraming dumaraan na sasakyan. D. Alisin ang mga bagay na magiging sagabal sa paglalarong isasagawa. 28 Si Ronny ay mahilini mamlaro na badminton anoncangkan no physical fitness ang sinusu

Posted on


27. Ang mga sumusunod ay dapat isaalang alang sa paglalaro maliban sa isa. Alin ito? A. Gamitin ang tamang kasuotan sa paglalaro. B. Sundin ang mga patakaran at regulasyon sa laro. C. Maglaro sa daan kung saan maraming dumaraan na sasakyan. D. Alisin ang mga bagay na magiging sagabal sa paglalarong isasagawa. 28 Si Ronny ay mahilini mamlaro na badminton anoncangkan no physical fitness ang sinusu​

Answer:27:C and 28:Agility

Explanation:Hope it help

Pa brainliest PO

Leave a Reply

Your email address will not be published.