2nd Performance Task in Filipino, Araling Panlipunan at ESP Panuto: l-Collage Mo! “Maghanap at gumupit ng mga larawan mula sa mga magasin, pahayagan, brochure at iba pang reading materials na nagpapakita ng pagkakaisa ng Muslim at Kristiyano matapos maganap ang Krusada. Idikit sa kahon sa ibaba ang mga larawan.” PAMANTAYAN SA PAGHUSGA PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY MAHUSAY NALIUNANG NAGSISIMULA (3) (2) Komprehensibo at Naipapakita ang Hindi gaanong angkop Hindi angkop ang mga angkop ang mga mahusay na kaangkopan ang mga larawan. larawan. larawan, ng mga larawan. Kaangkopan ng mga larawan Maayos na produkto. ang Mahusay at malikhain na produkto. Pagiging Malikhain Sa Pagbuo ng Collage Hindi gaanong malikhain Hindi malikhain ang ginawang produkto. ginawang produkto.

Posted on


2nd Performance Task in Filipino, Araling Panlipunan at ESP Panuto: l-Collage Mo! “Maghanap at gumupit ng mga larawan mula sa mga magasin, pahayagan, brochure at iba pang reading materials na nagpapakita ng pagkakaisa ng Muslim at Kristiyano matapos maganap ang Krusada. Idikit sa kahon sa ibaba ang mga larawan.” PAMANTAYAN SA PAGHUSGA PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY MAHUSAY NALIUNANG NAGSISIMULA (3) (2) Komprehensibo at Naipapakita ang Hindi gaanong angkop Hindi angkop ang mga angkop ang mga mahusay na kaangkopan ang mga larawan. larawan. larawan, ng mga larawan. Kaangkopan ng mga larawan Maayos na produkto. ang Mahusay at malikhain na produkto. Pagiging Malikhain Sa Pagbuo ng Collage Hindi gaanong malikhain Hindi malikhain ang ginawang produkto. ginawang produkto.​

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8⁰⁰8

Leave a Reply

Your email address will not be published.