3. Ang batayan sa pagkilos ng tama at mali ay likas na a. kakayahan b. katalinuhan c. Batas-Moral d. desisyon, 4. Alin sa mga salita sa ibaba ang kasalungat ng kalayaan? a. pagtakas b. pag-aalpas c. pagkakulong d. pagkawala

Posted on


3. Ang batayan sa pagkilos ng tama at mali ay likas na a. kakayahan b. katalinuhan c. Batas-Moral d. desisyon


4. Alin sa mga salita sa ibaba ang kasalungat ng kalayaan? a. pagtakas b. pag-aalpas c. pagkakulong d. pagkawala​

Answer:

# carry on learning

3. A

4. B

Hope its help

Leave a Reply

Your email address will not be published.