A. Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay wasto at MALI kung di-wasto., 1. Ang mga malalakas at mauunlad na bansa ang naging kalahok, sa Ikalawang Digmaang Pandaigidig., 2. Layunin ng Hapon na gawing isang malayang bansa ang, Pilipinas., 3. Nagmartsa ang mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano, mula Bataan hanggang Pangasinan., 4. Malaki ang kakulangan sa sandata, pagkain, gamot at iba pang, mahahalagang suplay ng USAFFE., 5. Sinang-ayunan ng mga bansang Allied ang mga pagkilos ng, Alemanya at Hapon.

Posted on


A. Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay wasto at MALI kung di-wasto.


1. Ang mga malalakas at mauunlad na bansa ang naging kalahok
sa Ikalawang Digmaang Pandaigidig.
2. Layunin ng Hapon na gawing isang malayang bansa ang
Pilipinas.
3. Nagmartsa ang mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano
mula Bataan hanggang Pangasinan.
4. Malaki ang kakulangan sa sandata, pagkain, gamot at iba pang
mahahalagang suplay ng USAFFE.
5. Sinang-ayunan ng mga bansang Allied ang mga pagkilos ng
Alemanya at Hapon.

Answer:

1. tama

2. tama

3.mali

4.tama

5.mali

Explanation:

yun lang po

Leave a Reply

Your email address will not be published.