anangiwanwan: Isulat \xebd gulis so nababalang iran let akumpleto iray salita \xebd sayay walad l\xebksab ya bal marak\xebp ya p tan dugan na laman so makatulong \xebd marak\xebp gbilay.

Posted on


anangiwanwan: Isulat ëd gulis so nababalang iran let akumpleto iray salita ëd sayay walad lëksab ya bal marakëp ya p tan dugan na laman so makatulong ëd marakëp gbilay.​

Answer:

pangasinan ka? ayusen mopa tay tanong mo ta agko natatalusan slamat. walay aputot putot

i brainliest mo ak salamat ya balbaleg

Leave a Reply

Your email address will not be published.