awain sa Pagkatuto 3: Sagutan ang mga subtraction combination n\xe1sa kahon. Hanapin ang tamang sagot na nakasulat sa loob ga mansanas. Isulat ito sa iyong kuwaderno. 1. 497 – 349 = 2. 662 – 479 = 148 183 605 231 3. 924 – 319 = 4.719 – 664 = 55 241 606 234 5. 883 – 642

Posted on


awain sa Pagkatuto 3: Sagutan ang mga subtraction combination nása kahon. Hanapin ang tamang sagot na nakasulat sa loob ga mansanas. Isulat ito sa iyong kuwaderno. 1. 497 – 349 = 2. 662 – 479 = 148 183 605 231 3. 924 – 319 = 4.719 – 664 = 55 241 606 234 5. 883 – 642​

Step-by-step explanation:

1. 497 – 349 = 148

2. 662 – 479 = 183

3. 924 – 319 = 605

4. 719 – 664 = 55

5. 883 – 642 = 241

*simple reminder for basic math like addition, subtraction, multiplication and division just use your calculator on your phone

Leave a Reply

Your email address will not be published.