B. Panuto: Gamit ang mga detalyeng ibinigay sa gawain A, isulat muli ang pabulang 201cAng Berdeng Palaka201d sa paraang babaguhin ang ugali, gawi, o katangian ng isa sa mga tauhan. Isulat ito sa isang malinis na papel.

Posted on


B. Panuto: Gamit ang mga detalyeng ibinigay sa gawain A, isulat muli ang pabulang “Ang Berdeng Palaka” sa paraang babaguhin ang ugali, gawi, o katangian ng isa sa mga tauhan. Isulat ito sa isang malinis na papel.​

Answer:Gamit ang mga detalyeng ibinigay sa gawain A, isulat muli ang pabulang “Ang Berdeng Palaka” sa paraang babaguhin ang ugali, gawi, o katangian ng isa sa mga tauhan. Isulat ito sa isang malinis na papel.​

Explanation:ok hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published.