D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Isulat ang mga pandiwa na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Tumatakbo nang matulin ang mga manlalaro. 2. Umawit si Ana sa palatuntunan ng kanilang paaralan.. 3. Sumali muli siya sa paligsahan noong nakaraang Linggo. 4. Nagsuklay ng buhok si Aurielle bago pumasok ng paaralan. 5. Kumain si Lester ng hapunan sa karinderya. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sumulat ng isang talata na may lima (5)hanggang anim (6) na pangungusap tungkol sa inyong mag-anak. Bilugan ang mga pandiwang ginamit at salungguhitan ang mga pang-abay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isulat sa patlang ang salitang may, sagot , 1.Tumakbo, 2.umawit, 3.sumali, 4.nagsuklay, 5.kumain,

Posted on


D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Isulat ang mga pandiwa na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Tumatakbo nang matulin ang mga manlalaro. 2. Umawit si Ana sa palatuntunan ng kanilang paaralan.. 3. Sumali muli siya sa paligsahan noong nakaraang Linggo. 4. Nagsuklay ng buhok si Aurielle bago pumasok ng paaralan. 5. Kumain si Lester ng hapunan sa karinderya. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sumulat ng isang talata na may lima (5)hanggang anim (6) na pangungusap tungkol sa inyong mag-anak. Bilugan ang mga pandiwang ginamit at salungguhitan ang mga pang-abay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isulat sa patlang ang salitang may


sagot
1.Tumakbo
2.umawit
3.sumali
4.nagsuklay
5.kumain


Explanation:

thank you for the points

Leave a Reply

Your email address will not be published.