Gawain sa pagkatuto bilang 1 basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na tula sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba sa iyong sagutang papel, mga gabay na tanong , 1. ano-anong pakiramdam open dadaanan gumagamit sa tula ? , 2. ano ano naman ang dapat gawin sa mga nadarama of pinagdadaanan ng nabanggit ?, 3. bakit kailangang makikipag kaibigan ? , 4. bakit kailangan sumali sa laro paligsahan o kaklase ?, 5. bakit kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa? , 6. ikaw sa palagay mo kailangan bang makipag kaibigan at lumahok sa mga programa o proyekto ng iyong komunidad at lalo na sa iyong paaralan ? pa answer po please

Posted on


Gawain sa pagkatuto bilang 1 basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na tula sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba sa iyong sagutang papel


mga gabay na tanong
1. ano-anong pakiramdam open dadaanan gumagamit sa tula ?
2. ano ano naman ang dapat gawin sa mga nadarama of pinagdadaanan ng nabanggit ?
3. bakit kailangang makikipag kaibigan ?
4. bakit kailangan sumali sa laro paligsahan o kaklase ?
5. bakit kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa?
6. ikaw sa palagay mo kailangan bang makipag kaibigan at lumahok sa mga programa o proyekto ng iyong komunidad at lalo na sa iyong paaralan ? pa answer po please​

gawain sa pagkatuto bilang 1 basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na tula sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba sa iyong sagutang papel

mga gabay na tanong

1. ano-anong pakiramdam open dadaanan gumagamit sa tula ?

2. ano ano naman ang dapat gawin sa mga nadarama of pinagdadaanan ng nabanggit ?

3. bakit kailangang makikipag kaibigan ?

4. bakit kailangan sumali sa laro paligsahan o kaklase ?

5. bakit kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa?

6. ikaw sa palagay mo kailangan bang makipag kaibigan at lumahok sa mga programa o proyekto ng iyong komunidad at lalo na sa iyong paaralan ? pa answer po please

Leave a Reply

Your email address will not be published.