Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Ibigay ang mga ugaling ipinakita ng mga Pilipino upang magkaroon ng sariling kalayaan at pamahalaan. Pangatwiranan kung bakit ito ang mga ipinamalas nilang katangian.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Ibigay ang mga ugaling ipinakita ng mga Pilipino upang magkaroon ng sariling kalayaan at pamahalaan. Pangatwiranan kung bakit ito ang mga ipinamalas nilang katangian.​

Answer:

katapangan.

Explanation:

dahil kung walang ganitong katangian ang mga Pilipino sa kapanahunan ng ating mga bayani.

hindi natin matatamasa ang kalayaang tinatamasa natin ngayon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.