Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pagkatapos mong pag-aralan, at matutuhan ang tungkol sa awitang bayan at bulong ng mga, taga-Visayas, suriin mo kung sumasang-ayon ka o hindi sa sumusunod na ideya mula sa nasabing mga akda. Lagyan ng, tsek (221a) sa kolum ng mapipiling sagot at pagkatapos ay ipaliwanag ito. Gayahin ang kasunod na pormat sa sagutang papel. (Pahina 11), Ideya:, 1. Ang mga awiting bayan at bulong ay dapat na laging inaawit, at sinasambit., 2. Makakatulong ang bulong kapag ginagamit na pagkontra., 3. Malaking tulong ang mga awiting bayan upang makilala natin, kung paano namuhay at namumuhaya ng mga taga-Visayas., 4. Bawat linya o taludtod ng awiting bayan at bulong ay makahulugan sa paglalarawan ng kultura ng mga taga-Visayas., 5. Salamin din ng kagandahang-asal ang awiting bayan at bulong., Sang-ayon, Di-sumasangayon, Paliwanag

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pagkatapos mong pag-aralan


at matutuhan ang tungkol sa awitang bayan at bulong ng mga
taga-Visayas, suriin mo kung sumasang-ayon ka o hindi sa sumusunod na ideya mula sa nasabing mga akda. Lagyan ng
tsek (√) sa kolum ng mapipiling sagot at pagkatapos ay ipaliwanag ito. Gayahin ang kasunod na pormat sa sagutang papel. (Pahina 11)

Ideya:
1. Ang mga awiting bayan at bulong ay dapat na laging inaawit
at sinasambit.
2. Makakatulong ang bulong kapag ginagamit na pagkontra.
3. Malaking tulong ang mga awiting bayan upang makilala natin
kung paano namuhay at namumuhaya ng mga taga-Visayas.
4. Bawat linya o taludtod ng awiting bayan at bulong ay makahulugan sa paglalarawan ng kultura ng mga taga-Visayas.
5. Salamin din ng kagandahang-asal ang awiting bayan at bulong.

Sang-ayon
Di-sumasangayon
Paliwanag​

Answer:

1. SANG AYON

2.SANG AYON

3.SANG AYON

4.SANG AYON

5.SANG AYON

Explanation:

1.UPANG MAKASANAYAN NG PAG KANTA ,AT MALAMAN ANG PAMUMUHAY NG MGABTAGA VISAYA

2. WALA AKONG ANSWER SORRY

3.SANG AYON DAHIL KASAMA NA ITO SA ATING KASAYSAYAN

4.

GO NAYAN IKAW NA SA IBA

Leave a Reply

Your email address will not be published.