Isaisip Panuto: Punan ng tamang sagot ang bawat patlang Isulat sa inyong sagutang papel 1. Ang ay isang uri ng buwis na ibinabayad ng mga Pilipino mula sa kanilang sariling produkto o ani. 2. Ang ay ang taunang quota ng mga produktong dapat ipagbili sa pamahalaan mula sa mga magsasaka. 3. ang tawag sa sapilitang paggawa ng mga Pilipinong 16-60 taong gulang na walang bayad. Sila ang mga polista 4. Ang ay ang kalakalang galyon na nagdadala ng mga produkto galing Maynila patungong Acapulco Mexico 5. Ang ay katulad ng galyon na pawang Espanyol lamang ang nakikinabang dahil sa ito ay pag-aari ng Espanyol. 6. Ang ay ang pagbabago sa uri ng pamahalaan mula sa barangay patung sa pambansang pamamahala at lokal na pamamahala

Posted on


Isaisip Panuto: Punan ng tamang sagot ang bawat patlang Isulat sa inyong sagutang papel 1. Ang ay isang uri ng buwis na ibinabayad ng mga Pilipino mula sa kanilang sariling produkto o ani. 2. Ang ay ang taunang quota ng mga produktong dapat ipagbili sa pamahalaan mula sa mga magsasaka. 3. ang tawag sa sapilitang paggawa ng mga Pilipinong 16-60 taong gulang na walang bayad. Sila ang mga polista 4. Ang ay ang kalakalang galyon na nagdadala ng mga produkto galing Maynila patungong Acapulco Mexico 5. Ang ay katulad ng galyon na pawang Espanyol lamang ang nakikinabang dahil sa ito ay pag-aari ng Espanyol. 6. Ang ay ang pagbabago sa uri ng pamahalaan mula sa barangay patung sa pambansang pamamahala at lokal na pamamahala​

Answer:

Gamit ang mga detalyeng ibinigay sa gawain A, isulat muli ang pabulang “Ang Berdeng Palaka” sa paraang babaguhin ang ugali, gawi, o katangian ng isa sa mga tauhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.