Karapatang pag asawa

Posted on


Karapatang pag asawa​

Answer:

Ang isang babaeng may asawa ay maaaring makipagkasundo, magbenta, magtalaga at ilipat ang kanyang hiwalay na personal na ari-arian, at magsagawa ng anumang pangangalakal o negosyo, at magsagawa ng anumang trabaho o serbisyo sa kanyang nag-iisa at hiwalay na account, at ang mga kita ng sinumang babaeng may asawa, mula sa kanyang kalakalan, negosyo, paggawa o mga serbisyo, ay dapat na kanyang nag-iisa at hiwalay na ari-arian, at maaaring gamitin o ipuhunan niya sa kanyang sariling pangalan.

Hanggat ang isang babae ang legal na asawa, siya ay may karapatan sa isang bahagi ng kita ng kanyang asawa. Siya ay may karapatan sa suporta ng asawa o sustento. Sapagkat nakasaad sa batas ng Pilipinas na ang mga mag-asawa ay legal na obligado na suportahan ang mga miyembro ng pamilya, kabilang ang asawa at hindi lamang ang mga anak.

Ang isang asawang babae ay may karapatang mamuhay nang may dignidad at paggalang sa sarili. Ang isang asawang babae ay may karapatang mamuhay nang may dignidad at magkaroon ng parehong paraan ng pamumuhay ng kanyang asawa at mga biyenan. May karapatan din siyang mabuhay nang malaya sa anumang mental o pisikal na pagpapahirap at karapatan sa pagpapanatili ng anak. Ang mag-asawa ay dapat magbigay para sa kanilang menor de edad na anak.

Ang karapatang magpaksal ay pinoprotektahan ng Human Rights Act kung tayo ay nasa edad na para sa pag-aasawa, at ang karapatang magsimula ng pamilya. Ang mga batas na ito, gayunpaman, ay hindi dapat arbitraryo at hindi dapat makagambala sa karapatan, gaya ng protektado ng Human Rights Act.

#brainlyfast

Leave a Reply

Your email address will not be published.