MGA TANONG?, 1.BAKIT TUMAWA SI RYELI SA KANIYANG NAPANOOD., 2.BAKIT HINDI DAPAT PINAGTATAWANAN ANG KAANYUAN NG MGA KATUTUBO AYON SA NAAY NI RYELI, 3.ANONG MAGANDANG UGALI ANG IPINAKITA NI RYELI PAGKATAPOS NA SIYA AY MAPANGA RALAN NG KANIYANG NANAY?, 4. TUTULARAN MO BA ANG MAGANDANG UGALI NI RYELI?IPALIWANAG., 5.BAKIT KAILANGAN IGALANG ANG IBANG TAONG MAY IBANG KAANYUAN AT KULTURA

Posted on


MGA TANONG?


1.BAKIT TUMAWA SI RYELI SA KANIYANG NAPANOOD.
2.BAKIT HINDI DAPAT PINAGTATAWANAN ANG KAANYUAN NG MGA KATUTUBO AYON SA NAAY NI RYELI
3.ANONG MAGANDANG UGALI ANG IPINAKITA NI RYELI PAGKATAPOS NA SIYA AY MAPANGA RALAN NG KANIYANG NANAY?
4. TUTULARAN MO BA ANG MAGANDANG UGALI NI RYELI?IPALIWANAG.
5.BAKIT KAILANGAN IGALANG ANG IBANG TAONG MAY IBANG KAANYUAN AT KULTURA​

Answer:

1. Tumawa si Ryeli dahil nakita nya ang palabas na tungkol sa mga katutubo.

2.Dahil magkaiba man ang itsura o kulay ng balat pero tayo ay iisang lahi- lahing pilipino.

3.Ginalang na nya ang mga katutubo.

4. Opo, tutularan ko ang magandang ugali ni Ryeli dahil ginalang nya ang mga katutubo.

5.Dahil kahit na iba ang itsura at kulay ay iisa parin tayo.

Hope it helps

Ehem beke nemen pa braînlést po

Leave a Reply

Your email address will not be published.