PAGTATAYA PANUTO: Tukyin ang katotohanan o opinyon ang mga pahayag ayon sa binasa. Isulat sa linya ang K kung katotohanan at ang O kung opinyon lamang ito. 1. Paghahalukay ng mga basura sa tambakan ang hanapbuhay ni Pinkaw. 2. Isang kariton ang gamit ni Pinkaw sa kanyang hanapbuhay. 3. Karamihan sa mga nakatira sa tambakan ay masisipag at mabubuti. 4. Talagang wala nang nagmamalasakit sa mga taong mahihirap at nakatira sa mga tamabakan. 5. Namatay ang tatlong anak ni Pinkaw.

Posted on


PAGTATAYA PANUTO: Tukyin ang katotohanan o opinyon ang mga pahayag ayon sa binasa. Isulat sa linya ang K kung katotohanan at ang O kung opinyon lamang ito. 1. Paghahalukay ng mga basura sa tambakan ang hanapbuhay ni Pinkaw. 2. Isang kariton ang gamit ni Pinkaw sa kanyang hanapbuhay. 3. Karamihan sa mga nakatira sa tambakan ay masisipag at mabubuti. 4. Talagang wala nang nagmamalasakit sa mga taong mahihirap at nakatira sa mga tamabakan. 5. Namatay ang tatlong anak ni Pinkaw.​

Answer:

1. K

2. K

3.O

4. K

5. O

sana pomaka tulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.