Panuto: Basahin at unawain ang mga tanong at pangungusap sa isulat ang titik ng tamang sagot. 1 Anong uri ng pamahalaan ang pinamunuan ni Jose P. Laurel noong panahon ng pananakop ng mga Hapones? A Pamahalaang Totalitaryan C. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Puppet D. Pamahalaang Demokratiko 2. Ang Ikalawang Republika ng Pilipinas ay tinawag na Puppet Republic dahil sa A Ang pangulo ay napasailalim sa kapangyarihan ng mga Hapones. B. Pinamamahalaan ng mga Hapones ang buong bansa. C. Pilipino lahat ang namumuno. D. Laruang Puppet ang paboritong nilang laro. 3. Ano ang layunin sa pagtatatag ng KALIBAPI? A Maghanda ng Saligang Batas B. Maging tagapayo sa mga kagawaran C. Maging kaalyado ng mga Pilipino D. Magmaniobra sa mga pangyayaring politikal sa bansa 4. Walang ganap na kapangyarihan ang mga namumuno sa kagawaran A. Dahil hindi sila marunong B. Dahil sa likod nila ay may tumatayong mga tagapayong Hapones C. Dahil hindi sila miyembro ng KALIBAPI D. Dahil mga kolaboreytor sila na nakikipagtulungan sa mga Hapon

Posted on


Panuto: Basahin at unawain ang mga tanong at pangungusap sa isulat ang titik ng tamang sagot. 1 Anong uri ng pamahalaan ang pinamunuan ni Jose P. Laurel noong panahon ng pananakop ng mga Hapones? A Pamahalaang Totalitaryan C. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Puppet D. Pamahalaang Demokratiko 2. Ang Ikalawang Republika ng Pilipinas ay tinawag na Puppet Republic dahil sa A Ang pangulo ay napasailalim sa kapangyarihan ng mga Hapones. B. Pinamamahalaan ng mga Hapones ang buong bansa. C. Pilipino lahat ang namumuno. D. Laruang Puppet ang paboritong nilang laro. 3. Ano ang layunin sa pagtatatag ng KALIBAPI? A Maghanda ng Saligang Batas B. Maging tagapayo sa mga kagawaran C. Maging kaalyado ng mga Pilipino D. Magmaniobra sa mga pangyayaring politikal sa bansa 4. Walang ganap na kapangyarihan ang mga namumuno sa kagawaran A. Dahil hindi sila marunong B. Dahil sa likod nila ay may tumatayong mga tagapayong Hapones C. Dahil hindi sila miyembro ng KALIBAPI D. Dahil mga kolaboreytor sila na nakikipagtulungan sa mga Hapon​

Answer:

c,b,d,c

Explanation:

dahil noong unang panahon Hindi mga Filipino Ang namumuno sa ating bansa Pina mumunoan Ito Ng mga espanyol

Leave a Reply

Your email address will not be published.