Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at piliin ang wastong sagot mula sa mga pagpipiian. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa sagutang papel.

Posted on


Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at piliin ang wastong sagot mula sa mga pagpipiian. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa sagutang papel.​

H O Y  B A T U T A  A N D R E Y  E TO  NA  S A G O T  M O  W A L A N G  A L A M  H A H A H A H A.

Leave a Reply

Your email address will not be published.