Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel., 1. Ano ang tawag sa nagtatakda ng tono ng mga nota sa staff?, A. limguhit C. Time signature, B. Treble clef D. Pitch Name, Explanation:, Plssssssssss pa sagot po. Bibigyan kita ng 25 pts. Atshaka brainliest kita kung tama ka. Mali report.

Posted on


Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.


1. Ano ang tawag sa nagtatakda ng tono ng mga nota sa staff?
A. limguhit C. Time signature
B. Treble clef D. Pitch Name

Explanation:
Plssssssssss pa sagot po. Bibigyan kita ng 25 pts. Atshaka brainliest kita kung tama ka. Mali report.​

Answer:

time signature

Explanation:

report me nlng kung mali

Leave a Reply

Your email address will not be published.