Panuto: Naipaliliwanag ang mga salitang di lantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangnungusap. Bllugan ang titik ng lamang sagot., “6. Ang tinig ni Manuel ay bahaw na kayot nagugulat ang kausap niya sa pagpapaliwang “, a. Sumisigaw si Manuel sa pakikipag-usap, b. Bumubulong si Manuel sa kausap , c. Nawawalan na ng tinig si Manuel sa pagsasalita , d. Mababa ang tono ni Manuel sa kanyang pagsasalita. , “7. Si Jimmy ang umuntag sa ipinangako sa kanya ni Mary Ann kayot mabilis na kumilos ang babae. “, “a. Nakalimutan ni Jimmy ang kanyang panagko kay Mary Ann kayat binanggit niya ito. “, b. Paulit-ulit na pinagsabihan ni Jimmy si Mary Ann tungkol sa pangako nito. , c. Ibinulong ni Jimmy ang pangako niya kay Mary Ann , d. Sinasabi ni Jimmy na nakalimutan na ni Mary Ann ang pangako nito sa kanya. , 8. Pumulas nang takbo si Audrey pagkakita kay Kurt. , a. Binagalan ni Audrey ang pagtakbo nang makita si Kurt , b. Huminto sa pagtakbo si Audrey upang kausapin si David. , c. Biglang tumakbo si Audrey upang umiwas kay Kurt. , d. Hindi makatakbo si Audrey nang makita si Kurt, , “9. Napahindik si Beatriz sa nakita, kayot siyay natulala. “, a. natuwa si Beatriz , c. natakot si Beatriz , b. nalungkot si Beatriz , d. nagalit si Beatriz , “10. Nagpatumpik-tumpik pa si Covie sa inaalok sa kanya ni Ruby. kayot nagbago ng isip ang babae. “, a. Nakasimangot si Covie nang tanggapin ang inaalok ni Ruby. , b. Hindi malaman ni Covie kung tatanggapin niya o hindi ang alok ni Ruby. , c. Nakatawa si Covie nang tanggapin ang inaalok ni Ruby. , d. Tinanggihan ni Covie ang alok ni Ruby.

Posted on


Panuto: Naipaliliwanag ang mga salitang di lantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangnungusap. Bllugan ang titik ng lamang sagot.


6. Ang tinig ni Manuel ay bahaw na kayot nagugulat ang kausap niya sa pagpapaliwang

a. Sumisigaw si Manuel sa pakikipag-usap

b. Bumubulong si Manuel sa kausap
c. Nawawalan na ng tinig si Manuel sa pagsasalita

d. Mababa ang tono ni Manuel sa kanyang pagsasalita.

7. Si Jimmy ang umuntag sa ipinangako sa kanya ni Mary Ann kayot mabilis na kumilos ang babae.

a. Nakalimutan ni Jimmy ang kanyang panagko kay Mary Ann kayat binanggit niya ito.

b. Paulit-ulit na pinagsabihan ni Jimmy si Mary Ann tungkol sa pangako nito.

c. Ibinulong ni Jimmy ang pangako niya kay Mary Ann

d. Sinasabi ni Jimmy na nakalimutan na ni Mary Ann ang pangako nito sa kanya.

8. Pumulas nang takbo si Audrey pagkakita kay Kurt.

a. Binagalan ni Audrey ang pagtakbo nang makita si Kurt

b. Huminto sa pagtakbo si Audrey upang kausapin si David.

c. Biglang tumakbo si Audrey upang umiwas kay Kurt.

d. Hindi makatakbo si Audrey nang makita si Kurt,

9. Napahindik si Beatriz sa nakita, kayot siyay natulala.

a. natuwa si Beatriz

c. natakot si Beatriz

b. nalungkot si Beatriz

d. nagalit si Beatriz

10. Nagpatumpik-tumpik pa si Covie sa inaalok sa kanya ni Ruby. kayot nagbago ng isip ang babae.

a. Nakasimangot si Covie nang tanggapin ang inaalok ni Ruby.

b. Hindi malaman ni Covie kung tatanggapin niya o hindi ang alok ni Ruby.

c. Nakatawa si Covie nang tanggapin ang inaalok ni Ruby.

d. Tinanggihan ni Covie ang alok ni Ruby.​

Answer:

6.

7.a

8.c

9.c. not sure

10.

Leave a Reply

Your email address will not be published.