Panuto: Plliin sa loob ng kahon ang angkop na solita na bubuo sa diwa ng mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. anten 3. bronchitis stomach fiu Covid 19 diabetes sipon hypertension beke(mumps) bulutong tubig bulutong (chicken pox) sakit sa puso 1. Ang ay sakit dulot ng isang virus na maaring kumalat mula sa isang tao. 2. Ang ay sakit kung saan nagkakaroon ng kakaibang butlig at singaw sa balat. 3. Ang ay isang viral infection sa iyong ilang at lalamunan. 4. Ang ay isang infection and inflammation of digestive system. 5. Ang ay isang extremely contagious viral infection of salivary gland. 6. Ang ay pamamaga ng bronchial tubes o ang parte ng respiratory system. 7. Ang ay sakit na labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa ugat. 8. Ang ay isang karamdaman kung saan ang katawan ay hindi makalikha ng sapat na insulin at hindi makarespondi nang maayos. 9. Ang ay pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa puso. 10. Ang ay isang uri ng kanser na bubuo mula sa mga selula ng baga. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (ESP) SCORE:are a great idea for you to teyur time with your friends and your family and friends with the best of luck with the new year right now and earn later in the year and to deadzones at home with SKY Home WiFi Plans and fun to see the latest news and news about the latest news and

Posted on


Panuto: Plliin sa loob ng kahon ang angkop na solita na bubuo sa diwa ng mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. anten 3. bronchitis stomach fiu Covid 19 diabetes sipon hypertension beke(mumps) bulutong tubig bulutong (chicken pox) sakit sa puso 1. Ang ay sakit dulot ng isang virus na maaring kumalat mula sa isang tao. 2. Ang ay sakit kung saan nagkakaroon ng kakaibang butlig at singaw sa balat. 3. Ang ay isang viral infection sa iyong ilang at lalamunan. 4. Ang ay isang infection and inflammation of digestive system. 5. Ang ay isang extremely contagious viral infection of salivary gland. 6. Ang ay pamamaga ng bronchial tubes o ang parte ng respiratory system. 7. Ang ay sakit na labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa ugat. 8. Ang ay isang karamdaman kung saan ang katawan ay hindi makalikha ng sapat na insulin at hindi makarespondi nang maayos. 9. Ang ay pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa puso. 10. Ang ay isang uri ng kanser na bubuo mula sa mga selula ng baga. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (ESP) SCORE:are a great idea for you to teyur time with your friends and your family and friends with the best of luck with the new year right now and earn later in the year and to deadzones at home with SKY Home WiFi Plans and fun to see the latest news and news about the latest news and ​

Ano po. yong Chicken Fox hindi ko po kasi alam

Leave a Reply

Your email address will not be published.