Prin ang titik ng lamang sagot isulat ang sagot sa patlang. 1.Sapilitang pagbili ng mga Espanyol sa ani ng mga katutubo sa murang halaga. A. Polo B. Bandala C. Kalakalang Galyon D. Tributo 2.Layunin nitong maitaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas at mapaunlad ang industriya at agrikultura ng bansa. A.Monopolyo sa Tabako B. Tributo C. Kalakalang Galyon D. Royal Company of the Philippines 3.Naging dahilan ito upang magkamkam ng pera ang mga tiwaling Espanyol na walang hangad kundi ang magpayaran bago bumalik sa Espanya. A. Polo B. Bandala C. Kalakalang Galyon D. Tributo 4. Sino ang nagpatupad ng Monopolyo sa tabako. A. Miguel Lopez de Legaspi B. Jose Basco C. Haring Felipe D. Ferdinand Magellan 5. Ang sapilitang pagtatrabaho ng mga lalaking 16 – 60 taon sa loob ng 40 araw. A.Polo B. Bandala C. Kalakalang Galyon D. Tributo 6. Sasakyang pandagat na may dalang ibat ibang produkto sa ating bansa para sa kalakalan. A.Galyon B. Barko C. Espedisyon D. Tributo 7. Tawag sa mga magsasakang nangungupahan para may masakang lupain. A. Haciendero B. kasama C. polista D. falla 8. Pinakamataas na pinuno ng pamahalaang kolonyal. A. Gobernador heneral B. Gobernadorcillo C. Kura Paroko D. Cabeza de Barangay 9. Ang programang ito ay nangangahulugan na ang pagtatanim,pag-aani at pangangalakal ng tabako ay nasa mahigpit na pangangalaga at kontrol ng pamahalaan – isang pamaraan upang matiyak at mapanatiling malaki ang kinikita ng Espanya dito. A.Kalakalang Galyon B. Sistemang kasama C. Monopolyo sa Tabako D. Hacienda 10.Ipinatupad ang patakarang ito upang mas maging madali ang mga sumusunod; pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng Kristiyanismo, pangongolekta ng buwis, pagbabantay sa kanila at paghuli sa mga lumalabag sa batas. A. Polo B. Reduccion C. Kristiyanismo D. Tributo Basahing mabuti ang mamahayag sulat sa nation hung tama ang irinang

Posted on


Prin ang titik ng lamang sagot isulat ang sagot sa patlang. 1.Sapilitang pagbili ng mga Espanyol sa ani ng mga katutubo sa murang halaga. A. Polo B. Bandala C. Kalakalang Galyon D. Tributo 2.Layunin nitong maitaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas at mapaunlad ang industriya at agrikultura ng bansa. A.Monopolyo sa Tabako B. Tributo C. Kalakalang Galyon D. Royal Company of the Philippines 3.Naging dahilan ito upang magkamkam ng pera ang mga tiwaling Espanyol na walang hangad kundi ang magpayaran bago bumalik sa Espanya. A. Polo B. Bandala C. Kalakalang Galyon D. Tributo 4. Sino ang nagpatupad ng Monopolyo sa tabako. A. Miguel Lopez de Legaspi B. Jose Basco C. Haring Felipe D. Ferdinand Magellan 5. Ang sapilitang pagtatrabaho ng mga lalaking 16 – 60 taon sa loob ng 40 araw. A.Polo B. Bandala C. Kalakalang Galyon D. Tributo 6. Sasakyang pandagat na may dalang ibat ibang produkto sa ating bansa para sa kalakalan. A.Galyon B. Barko C. Espedisyon D. Tributo 7. Tawag sa mga magsasakang nangungupahan para may masakang lupain. A. Haciendero B. kasama C. polista D. falla 8. Pinakamataas na pinuno ng pamahalaang kolonyal. A. Gobernador heneral B. Gobernadorcillo C. Kura Paroko D. Cabeza de Barangay 9. Ang programang ito ay nangangahulugan na ang pagtatanim,pag-aani at pangangalakal ng tabako ay nasa mahigpit na pangangalaga at kontrol ng pamahalaan – isang pamaraan upang matiyak at mapanatiling malaki ang kinikita ng Espanya dito. A.Kalakalang Galyon B. Sistemang kasama C. Monopolyo sa Tabako D. Hacienda 10.Ipinatupad ang patakarang ito upang mas maging madali ang mga sumusunod; pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng Kristiyanismo, pangongolekta ng buwis, pagbabantay sa kanila at paghuli sa mga lumalabag sa batas. A. Polo B. Reduccion C. Kristiyanismo D. Tributo Basahing mabuti ang mamahayag sulat sa nation hung tama ang irinang​

Answer:

1.a

2.d

3.c

4.

5.d

6.c

7.

8.d

9.a

10.

Leave a Reply

Your email address will not be published.