Tayahin Panuto: Basahing mabuti at talakayin ang mga mahahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel., Makontrol ang ekonomiya , Gerilya , Open City , Mayo 6, 1942 , Hen. Douglas MacArthur , Manuel L. Quezon , Abril 9, 1942 , Pagbomba sa Pearl Harbor , Labanan sa Corregidor , Death March , Labanan sa Bataan , 1. Ang _________ ay tumutukoy sa pagpapahirap ng maraming sundalo sa pamamagitan ng paglalakad mula Bataan hanggang Tarlac ng walang pahinga at pagkain. , 2. Inilikas ni ______ ang Pamahalaang Commonwealth at ang kanyang pamilya sa Amerika. , 3. Ang Bataan ay bumagsak sa kamay ng mga Hapones noong ______. , 4. Ang _________ ay naging hudyat ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. , 5. Dahil sa ________ ganap nang bumagsak ang buong bansa sa kamay ng mga Hapones, , 6. Ang ibig sabihin ng _______ ay walang militar ang magtatanggol sa lungsod ng Maynila. , 7. Si ________ ang namuno sa Hukbong Sandatahan ng Pilipinas upang paghandaan ang pakikipags Songa Hapon., 8.Ang _________ naging pangunahing layunin ng pagsakop ng Hapones sa ating , 9. Natapos ang labanan sa Corregidor noong _______. , 10. Ang tawag sa mga sundalong Pilipino-Amerikanong tumakas at piniling mamundok upang ipagpatuloy ang pakipaglaban sa mga Hapones ay _____.

Posted on


Tayahin Panuto: Basahing mabuti at talakayin ang mga mahahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel.


Makontrol ang ekonomiya
Gerilya
Open City
Mayo 6, 1942
Hen. Douglas MacArthur
Manuel L. Quezon
Abril 9, 1942
Pagbomba sa Pearl Harbor
Labanan sa Corregidor
Death March
Labanan sa Bataan

1. Ang _________ ay tumutukoy sa pagpapahirap ng maraming sundalo sa pamamagitan ng paglalakad mula Bataan hanggang Tarlac ng walang pahinga at pagkain.

2. Inilikas ni ______ ang Pamahalaang Commonwealth at ang kanyang pamilya sa Amerika.

3. Ang Bataan ay bumagsak sa kamay ng mga Hapones noong ______.

4. Ang _________ ay naging hudyat ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

5. Dahil sa ________ ganap nang bumagsak ang buong bansa sa kamay ng mga Hapones,

6. Ang ibig sabihin ng _______ ay walang militar ang magtatanggol sa lungsod ng Maynila.

7. Si ________ ang namuno sa Hukbong Sandatahan ng Pilipinas upang paghandaan ang pakikipags Songa Hapon.

8.Ang _________ naging pangunahing layunin ng pagsakop ng Hapones sa ating

9. Natapos ang labanan sa Corregidor noong _______.

10. Ang tawag sa mga sundalong Pilipino-Amerikanong tumakas at piniling mamundok upang ipagpatuloy ang pakipaglaban sa mga Hapones ay _____.​

Explanation:

1.Death March

2. Manuel L. Quezon

3.Abril 9 1942

4.Pagbomba sa Pearl harbor

5.Labanan sa Bataan

6.Open City

7.Hen. Douglas MacArthur

8.Labanan sa Corregidor

9.Mayo 6 1942

10.Gerilya

keep on learning<3

Leave a Reply

Your email address will not be published.